ALGEMENE VOORWAARDEN

CrossFit Joure is gevestigd te Joure en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als SISU LIFESTYLE BV onder nummer 83505598.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Zodra u een aankoop doet van een abonnementsvorm (strippenkaart, abonnement, clinic en/of personal training), alsook door deelname aan een training van CrossFit Joure, wordt u lid (hierna: het ‘Lid’) van CrossFit Joure en verklaart het lid zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
1.2 Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Joure en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 CrossFit Joure kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de website van CrossFit Joure. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
2.3 Algemene voorwaarden van het Lid zijn niet van toepassing en worden niet geaccepteerd, tenzij CrossFit Joure schriftelijk (en nadrukkelijk) het tegendeel heeft aangegeven.
2.4 Algemene voorwaarden van derden zijn niet van toepassing en worden niet geaccepteerd, tenzij CrossFit Joure schriftelijk (en nadrukkelijk) het tegendeel heeft aangegeven.

Artikel 3: Lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2 CrossFit Joure behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
3.3 Een lidmaatschap bij CrossFit Joure wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
3.4 Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstond het nieuwe tarief zal worden berekend. Het Lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4: Lidmaatschapsgelden
4.1 CrossFit Joure behoudt zich het recht om tussentijds prijzen te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
4.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Lid.
4.3 Het lesgeld is ook verschuldigd indien het Lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien het Lid hiertoe expliciet toestemming van CrossFit Joure heeft verkregen nadat het Lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Joure.
4.4 CrossFit Joure zal de deelname aan lessen blokkeren, wanneer, zonder opgave van geldige reden, niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 5: Openingstijden
5.1 CrossFit Joure behoudt zich het recht tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.
5.2 CrossFit Joure is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.
5.3 CrossFit Joure behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enige vorm van overmacht of andere door CrossFit Joure te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6: Wijze van beëindiging
6.1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per e-mail of aangetekend schrijven te geschieden. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per e-mail bij CrossFit Joure opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 30 dagen.
6.2 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander- ten genoegen van CrossFit Joure- deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen waarbij een inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
6.3 CrossFit Joure mag het lidmaatschap ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot automatisch incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 CrossFit Joure, trainers en/of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Joure.
7.2 CrossFit Joure, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Joure.
7.3 Het Lid verklaart hierbij dat bij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woords geheel door hem worden gedragen.
7.4 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of- activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Joure, is geheel voor eigen risico van het Lid.
7.5 Het Lid zal CrossFit Joure en/of haar leiding en trainers en/of andere hulppersonen geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
7.6 Het Lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met het hebben van een lidmaatschap bij CrossFit Joure is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 8: Huisregels
8.1 Het Lid dient zich te houden aan de door CrossFit Joure gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
8.2 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Joure gerechtigd het Lid het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van lidmaatschapsovereenkomst.
8.3 Indien bij overtreding van deze instructies en/of reglementen schade is ontstaan ten aanzien van de eigendommen van CrossFit Joure, dan is het Lid aansprakelijk voor de geleden schade.

Artikel 9: Persoonsgegevens
9.1 Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van het Lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Joure te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Joure kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
9.2 CrossFit Joure verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10: Beeldopname
10.1 Tijdens je aanwezigheid in CrossFit Joure kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden.
10.2 Het Lid verleent door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aan CrossFit Joure ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen welke schriftelijk is bevestigd.

Artikel 11: Overige bepalingen
11.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Joure beoordeeld en beslist.
11.2 Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
11.3 Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.